• Go to Home
In Modernizimi i Sherbimeve Publike

Standardizimi i Karteles Informative – ADISA

Standardizimi I Kartelave Informative

Kartela informuese do të ofrohet nga ADISA bazuar në Ligjin Nr. 13, date 18.02.2016 “Për mënyrën e ofrimit të shërbimeve publike në sportel në Republikën e Shqipërisë”, dhe në VKM Nr. 343, datë 04.05.2016 “Për përcaktimin e Autoritetit përgjegjës për hartimin e modeleve”.

Për çdo shërbim për të cilin do standartizohet kartela informative përkatëse, e cila do të përmbajë informacionin e mëposhtëm:

a) Kodi i shërbimit;

b) Emërtimi i shërbimit;

c) Dokumentacionin e nevojshëm për shërbimin që kërkoni;

d) Tarifën e shërbimit;

e) Afati kohor i lëvrimit të shërbimit nga institucioni.

Aktualisht është dakortësuar në standartizimin e 371 Kartelave Informative për shërbimet e ofruara nga 10 institucione shtetërore. Në vijim do të punohet për standardizimin e 700 Kartelave Informative, të dakortësuara me institucionet që ofrojnë shërbime. Kartela do të jetë e aksesueshme online si dhe në sportelet e shërbimit.

Shprehni mendimin tuaj

Komentoni

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>