• Go to Home

Open ALB

Themelimi dhe Funksionimi i Forumit - OpenAlb

Arsyeja kryesore e ngritjes së Forumit Kombëtar- OpenAlb është krijimi i një hapësire të rregullt takimi për zyrtarë qeveritarë, përfaqësues të shoqërisë civile dhe aktorë të tjerë me qëllim për të shqyrtuar dhe marrë vendime në lidhje me procesin e Partneritetit për Qeverisje të Hapur në vend.

Në nivel kombëtar, dialogu mes qeverisë dhe shoqërisë civile është i nevojshëm në momente të ndryshme të procesit, duke filluar që nga hartimi dhe zhvillimi i Planeve Kombëtare të Veprimit (PKV), zbatimi i tyre si dhe monitorimi dhe vlerësimi i impaktit të  angazhimeve. Për këtë arsye, vendet janë të inkurajuara të institucionalizojnë mekanizmat për dialog të vazhdueshëm dhe bashkëpunim mes qeverisë dhe shoqërisë civile.

Në këtë kuadër, anëtarët e Forumit angazhohen në konsultime periodike gjatë hartimit të planit Kombëtar të Veprimit si dhe në vlerësimin e rezultateve të arritura nga angazhimet e planit të veprimit. Forumi, gjithashtu synon të nxisë edhe krijimin e bashkëpunimeve të institucioneve dhe organizatave të shoqërisë civile në kuadër të zbatimeve të angazhimeve konkrete.

Open ALB

Struktura e Forumit Kombëtar

Forumi Kombëtar- OpenAlb ka një përfaqësim të barabartë të përfaqësuesve të zyrtarëve qeveritarë dhe të përfaqësuesve të shoqërisë civile.

Përfaqësuesit e Qeverisë

Përfaqësuesit e Qeverisë në Forum përcaktohen nga Urdhri i Kryeministrit, nr 37 datë 5.2.2014 për “Ngritjen e Grupit Ndërinstitucional të punës për hartimin dhe ndjekjen e planit të veprimit “Partneritet për Qeverisje të Hapur 2014-2016”.

Grupi ndërinstitucional i punës kryesohet nga Ministri i Shtetit për Inovacionin dhe Administratën Publike dhe në përbërje ka:

 1. Zëvendësministrin përgjegjës për planifikimin dhe zhvillimin në fushën e teknologjisë së informacionin dhe komunikimit TIK për çdo ministri i cili caktohet nga ministri përkatës
 2. Drejtorin e Përgjithshëm të Agjencisë Kombëtare për Shoqërinë e Informacionit (AKSHI)

Përfaqësuesit e Shoqërisë Civile

Përfaqësuesit e Shoqërisë Civile janë nismëtarë dhe anëtarë të Koalicionit të Partneritetit për Qeverisje të hapur, të lancuar në Tiranë më 5 Dhjetor 2013.  Organizatat e Koalicionit të PQH kanë një histori angazhimi dhe bashkëpunimi me Institucionet në kuadër të hartimit, zbatimit dhe vlerësimit të Planit Kombëtar 2014-2016. Forumi është i hapur për të gjithë aktorët e tjerë nga shoqëria civile në Shqipëri.

AKTIVITETE

 • null

  Konsultim për Hartimin e Planit Kombëtar të Veprimit të PQH

  Plani Kombëtar i Veprimit hartohet me anë të një procesi konsultativ gjithëpërfshirës me angazhimin e palëve të interesuara dhe qytetarëve.  Për të lehtësuar procesin e konsultimit Forumi Kombëtar angazhohet të ndërmarrë hapat e mëposhtëm:

  • Informim në avancë dhe ndërgjegjësim:
  • Lehtësim i procesit të Konsultimit
 • null

  Informim dhe Komunikim

  Komunikimi dhe informimi do të jetë një aktivitet i përhershëm dhe konsiderohet baza e transparencës dhe llogaridhënies në raport me aktorët e jashtëm.

 • null

  Monitorimi i zbatimit të angazhimeve

  Forumi angazhohet të japë informacion të përditësuar mbi progresin e zbatimit të angazhimeve të PQH. Ky informacion publikohet në faqen zyrtare të Forumit dhe në faqen e Ministrisë së Inovacionit dhe Administratës Publike. Në faqen zyrtare të Forumit ka informacion mbi:

  • Qëllimi, objektivat dhe rezultatet e pritshme të secilit angazhim
  • Afatet kohore dhe indikatorët matës të impaktit
  • Progresi i secilit angazhim përkundrejt përditësohet rregullisht
 • null

  Promovimi i nismës “Partneriteti për Qeverisje të Hapur

  Forumi Kombëtar angazhohet të organizoje për të rritur ndërgjegjësimin e aktorëve dhe për të rritur pjesëmarrjen e të gjithë aktorëve (nga qeveria dhe shoqëria civile) në proceset e qeverisjes së hapur në vend.