• Go to Home
In Modernizimi i Sherbimeve Publike

Karta e Qytetarit – ADISA

Krijimi I Kartës së Qytetarit

Ky angazhim bazohet në Ligjin Nr. 13, date 18.02.2016 “Për mënyrën e ofrimit të shërbimeve publike në sportel në Republikën e Shqipërisë”, Neni 35, ku percaktohet se: Standardizimi i mënyrës së ofrimit të shërbimeve publike në sportel bëhet sipas modeleve kombëtare, si dhe modeleve europiane dhe ndërkombëtare, të cilat hartohen dhe përshtaten si modele shqiptare nga autoriteti përgjegjës për modelet, i cili bazuar ne VKM Nr. 343, date 04.05.2016 eshte ADISA. Karta e Qytetarit ka për qëllim të shërbej si një një dokument publik për të rritur transparencën,qasjen qytetare, shpejtësinë e shërbimit, lëvrimin e shërbimit, përmirësimin e vazhdueshëm, performancën dhe ofron mjete alternative për të luftuar korrupsionin. Çdo standard përbëhet nga disa procese, që garantojnë standardin në vetvete. Proceset shoqërohen me aktivitete të caktuara, të cilat duhen ndërmarrë për të garantuar standardet. Në fund, proceset maten përmes indikatorëve (treguesve), nëse standardet janë në nivelet e duhura.

Shprehni mendimin tuaj

Komentoni

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>